Yazılar

TRAMPA - Mal Değiş Tokuş

Günümüzde ülkelerin globalleşme süreci, rekabetin hızı, devletin ekonomiye müdahalesi, döviz değişimleri ile serbest piyasa ekonomisinin çağın gerisinde kalmayarak ticaret hayatının hızına uygun olabilmesi için trampanın fonksiyonu giderek artmaktadır

detay

KATILMA ALACAĞI NEDİR?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinde yasal mal rejimi olarak Edinilmiş mallara katılma rejiminde kural, hak sahibi eşin, sadece alacak hakkı talep...

detay

ARABULUCULUĞUN İLKELERİ

Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbest olup, öncelikle uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla sonuçlandırma konusunda anlaşırlar. Taraflar, hiçbir şekilde zorla...

detay

İŞYERİNİN KAPATILMASI

İşveren, Anayasa’nın 48.maddesinde belirtilen “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.” ilkesi ile işyeri faaliyetlerini bırakma ve işyerini kapatma hakkı bulunmaktadır.

detay

İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ

Ekonomide yaşanan gelişmeler, sermayenin artmasına ve buna bağlı olarak hukuki sorunların çıkmasına yol açmıştır. Sermaye artışı, işyeri devrinin yanı sıra iş sözleşmelerinin devrini de gerekli kılmıştır.

detay